1.ปรัชญาสารัตถนิยม
ปรัชญาสารัตถนิยมเป็นปรัชญาการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลจากปรัชยญาจิตนิยมและปรัชญาสัจนิยมซึ้งเป็นปรัชญาทั่วๆไป ปรัชญาสารัตถนิยมตามแนวจิตนิยมว่าการศึกษาคือเครื่องมือในการสืบทอดมรดกทางสังคมดังนั้นหลักสูตรการศึกษาจึงควรประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ เจตคติ ค่านิยมและวัฒนธรรมอันเป็นแกนสำคัญ ผู้เรียนในฐานะผู้รับสืบทอดมรดกทางสังคมก็จะต้องอยู่ในระเบียบวินัย และพยายามเรียนรู้สิ่งที่ครูถ่ายทอดให้อย่างตั้งใจส่วนปรัชญาสารัตนิยมนั้นเชื่อว่าการศึกษาคือเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้และความจริงตามธรรมชาติเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ดังนั้นจึงเน้นการให้ผุ้เรียนแสวงหาขอมูล ข้อเท็จจริง และการสรุปกฎเกณฑ์จากข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านั้น


2.ปรัชญาสัจนิยมวิทยา

ปรัชญานี้บางท่านเรียกว่า ปรัชญานิรันดรนิยม ปรัชญานี้มีบางสิ่งที่มีคุณค่าถาวรคงที่ และไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่ ศาสนา ความดี และเหตุผล การจัดการเรียนการสอนตามปรัชญานี้ จึงมุ่งเน้นการสอนให้ผู้เรียนจดจำใช้เหตุผล และตั้งใจกระทำสิ่งต่างๆ


3.ปรัชญาพิพัฒนิยม
บางท่านเรียกปรัชญาการศึกษานี้ว่า ปรัชญาพิพัฒนาการปรัชญานี้มีต้นกำเนิดมาจากปรัชญาแม่บทคือ ปรัชญาปฏิบัตินิยม ปรัชญาปฏิบัตินิยมให้ความสนใจอย่างมากต่อการ ปฏิบัติ หรือ การลงมือกระทำเน้นให้ผู้เรียนเน้นการลงมือทำ เด็กได้รับอิสระริเริ่มความคิดและลงมือทำตามความคิดผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง

4.ปรัชญาอัตนิยม
การจัดการศึกษาตามปรัชญานี้จึงให้ความสำคัญกับการให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนในการค้นหาความหมายและสาระสำคัญของชีวิตของเขาเอง เช่นศิลปะ ปรัชญา การเขียน การอ่าน การละคร

5.ปรัชญาปฏิรูปนิยม
ปรัชญานี้เชื่อว่า การปฏิรูปสังคมหรือการจัดระเบียบของสังคมให้ดีขึ้นการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้


6.ปรัชญาการศึกษาผสมผสาน
เนื่องจากปรัชญาการศึกษาแต่ปรัชญาล้วนมีแง่มุมและมีจุดเด่นกันไปคนละแบบจึงมีการเอาประเด็นต่างๆของปรัชญามากกว่า1ปรัชญามาผสมผสานขึ้นเพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการ